Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2012

agat
07:54
7420 6364 500
Northern lights over Norway.
agat
07:52
7299 395b
South Island, New Zealand
agat
07:52
agat
07:50
07:49
0033 2443
Reposted fromkattrina kattrina viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
agat
07:48
8460 d596
Reposted frombombas bombas viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
agat
07:44
agat
07:37
2382 b133
agat
07:37
4890 493b
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viawilkstepowy wilkstepowy
agat
07:36
9266 50ad
Reposted fromeyjolf eyjolf viawilkstepowy wilkstepowy
agat
07:36
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viawilkstepowy wilkstepowy

September 15 2011

agat
08:08
5130 ea5b
Reposted from654675674 654675674 viapills pills
agat
08:07
2055 3542
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viapills pills
agat
08:03
4489 d50d
agat
07:57
agat
07:56
oj! jakbym zjadła
Reposted fromharmony harmony
agat
07:56
4318 be6b
agat
07:53
agat
07:52
9877 e198 500
Reposted fromrudaxyz rudaxyz viaharmony harmony

September 14 2011

agat
08:42
6155 915d 500
Reposted fromcycokarol cycokarol viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl